De + van BCM+

Wat is de + van bcm+

Inventarisatie van de huidige “BCM-situatie” (BCM-Readiness)

Middels interviews, kennis- en ervaringsoverdracht wordt in enkele dagen een inventarisatie gemaakt, waaruit blijkt wat de huidige situatie is met betrekking tot BCM in uw organisatie. Zaken als ISO-certificeringen, de aanwezigheid van een evacuatie- en/of calamiteitenplan, het in gebruik zijnde ERP systeem en de inhoud van het MIS zullen worden beoordeeld in het kader van BCM. De inventarisatie zal worden voorzien van een advies.

Trainingsprogramma gericht op de implementatie

De driedaagse training (plus schriftelijk examen) is, naast het doorlopen van de norm ISO 22301:2012, volledig gericht op de implementatie. Een training die de handvatten geeft en garandeert dat zelfstandigheid van de organisatie tijdens het implementatieproces gewaarborgd is. Een duidelijke +.

Eenduidige aanpak conform de ISO 22301:2012 structuur

bcm+ beschikt over een bewezen methodiek, welke zorg draagt voor een soepele opname van BCM in de dagelijkse gang van zaken. De ISO aanpak garandeert niet alleen een consequent projectmanagement en een duidelijke focus, maar levert bovenal toegevoegde waarde en duidelijk meetbare resultaten aan het einde van elke fase. Deze aanpak geeft u tevens de mogelijkheid beslissingen te nemen betreffende de volgende te nemen stappen tijdens het implementatieproces.

Consultancy vanuit de praktijkervaring, niet vanuit de theorie

Alles, zowel training als consultancy, is gebaseerd op praktijkervaringen en niet de professionele trainer of de als zodanig opgeleide consultant. De + komt terug in concrete aanpak, “hands on” en met ervaring en kennis op senior management niveau.

Duidelijke focus op het creëren van weerstandsvermogen en veerkracht (Resilience)

Het uiteindelijk ontwikkelen en implementeren van een BCM-actieplan is uitermate belangrijk. Echter, het ontdekken en onderkennen van zwakke punten in de organisaties, met als mogelijk gevolg een vergroting van schade bij ernstige incidenten, en deze vervolgens aanpakken door middel van een separaat actieplan, wordt door bcm+ als onlosmakelijk onderdeel gezien van het implementatieproces. Door gebruik te maken van een bewezen structuur zal de invulling en uitvoering van het “Weerstandsvermogen/Veerkracht Plan” – Resilience Plan – leiden tot verlaging van kans en/of impact met betrekking tot een incident en als direct gevolg daarvan leiden tot beperking van de schade in de diverse vormen.