De + van BCM+

Wat is de + van bcm+

Inventarisatie van de huidige “BCM-situatie” (BCM-Readiness)

Middels interviews, kennis- en ervaringsoverdracht wordt in enkele dagen een inventarisatie gemaakt, waaruit blijkt wat de huidige situatie is met betrekking tot BCM in uw organisatie. Zaken als ISO-certificeringen, de aanwezigheid van een evacuatie- en/of calamiteitenplan, het in gebruik zijnde ERP systeem en de inhoud van het MIS zullen worden beoordeeld in het kader van BCM. De inventarisatie zal worden voorzien van een advies.

Trainingsprogramma gericht op de implementatie

De driedaagse training (plus schriftelijk examen) is, naast het doorlopen van de norm ISO 22301:2012, volledig gericht op de implementatie. Ook wordt indien gewenst aandacht besteed aan de verschillen met de norm BS 25999 van het British Standards Institution, de voorganger en basis voor de ISO norm, welke tot november 2012 wordt gecertificeerd. Een training die de handvatten geeft en garandeert dat zelfstandigheid van de organisatie tijdens het implementatieproces gewaarborgd is. Een duidelijke +.

Eenduidige aanpak conform de ISO 22301:2012 structuur

bcm+ beschikt over een bewezen methodiek, welke zorg draagt voor een soepele opname van BCM in de dagelijkse gang van zaken. De ISO aanpak garandeert niet alleen een consequent projectmanagement en een duidelijke focus, maar levert bovenal toegevoegde waarde en duidelijk meetbare resultaten aan het einde van elke fase. Deze aanpak geeft u tevens de mogelijkheid beslissingen te nemen betreffende de volgende te nemen stappen tijdens het implementatieproces.

Consultancy vanuit de praktijkervaring, niet vanuit de theorie

Alles, zowel training als consultancy, is gebaseerd op praktijkervaringen en niet de professionele trainer of de als zodanig opgeleide consultant. De + komt terug in concrete aanpak, “hands on” en met ervaring en kennis op senior management niveau.

Incorporeren van de Financiële Ratio’s Analyse (FRA)

Als additionele beoordelingsmaatstaf heeft bcm+ deze ratio geformuleerd en deze wordt meegewogen in de beoordeling met betrekking tot welke activiteiten kritisch zijn. Het belang van o.a. de aandeelhouders en financiers wordt op deze wijze gewaarborgd.

Duidelijke focus op het creëren van weerstandsvermogen en veerkracht (Resilience)

Het uiteindelijk ontwikkelen en implementeren van een BCM-actieplan is uitermate belangrijk. Echter, het ontdekken en onderkennen van zwakke punten in de organisaties, met als mogelijk gevolg een vergroting van schade bij ernstige incidenten, en deze vervolgens aanpakken door middel van een separaat actieplan, wordt door bcm+ als onlosmakelijk onderdeel gezien van het implementatieproces.Door gebruik te maken van een bewezen structuur zal de invulling en uitvoering van het “Weerstand/Veerkrachtplan” leiden tot verlaging van kans en/of impact met betrekking tot een incident en als direct gevolg daarvan leiden tot, in ieder geval, minder schade.