Nederlands
Nederlands
English
English

 

 

 

Business Continuity Management (BCM)

Business Continuity Management (BCM) gaat over het beschermen van uw organisatie tegen de gevolgen van omvangrijke verstoringen en (on)bekende bedreigingen en risico’s. Helaas bereiden té veel mensen zich onvoldoende als het gaat om hoe ze een calamiteit gecontroleerd en gestructureerd dienen aan te pakken. BCM is nog nooit zo belangrijk geweest met ontwikkelingen en uitbreidingen van allerlei bedreigingen voor organisaties in alle sectoren. ICT afhankelijkheid en de snelle groei van cyber crime zijn goede voorbeelden van hoe het bedreigingen landschap zich ontwikkeld.

KEEP-CALMAlle werknemers binnen een organisatie zijn voornamelijk bezig met de dagelijkse uitvoering van activiteiten, de doelstellingen opgesteld door het management, de huidige en wellicht toekomstige orders, terwijl de aandacht minder is gericht op bekende en onbekende risico’s die het mogelijke voortbestaan van de organisatie ernstig kunnen bedreigen. Het halen van de (financiële) doelstellingen staat bovenaan elke agenda en dat is vanzelfsprekend begrijpelijk. Business Continuity oftewel in goed Nederlands bedrijfscontinuïteit, en dan natuurlijk iets specifieker het managen hiervan, verdient zeker een meer prominente plek op die agenda. Indien de continuïteit van de onderneming in gevaar komt als direct gevolg van een ernstig incident, komen clichés als “Hadden we maar ….” naar voren, helaas dan té laat om het belang van BCM in te zien.

Bedrijfscontinuïteit kan worden omschreven als het vermogen van een organisatie om te plannen voor en te reageren op een ernstige verstoring, om zodoende te waarborgen dat men operationeel op minimaal een van tevoren vastgelegd niveau kan functioneren. Business Continuity Management dientengevolge is het holistische management proces dat mogelijke gevaren met betrekking tot de continuïteit van de bedrijfsvoering vaststelt en een kader schept voor het opbouwen van weerstandsvermogen en veerkracht. Door effectief reageren worden de organisatiebelangen, de reputatie alsmede het merk bewaakt. Tevens wordt de uitvoering van de waarde creërende activiteiten gewaarborgd. Zo optimaal mogelijk voorbereid zijn aldus. Laat één ding duidelijk zijn, het is Business Continuity Management en niet Business Continuity Garantie.

Risicomanagement is in dit kader een onderdeel van BCM, al zijn er ook die het tegenovergestelde menen.

BUSINESS CONTINUITY – ‘LIFE’ SAVING
BUSINESS CONTINUITY – ‘LIFE’ SAVING

Het belangrijkste is dat er aandacht is voor het managen van risico’s en het voorkomen van aanzienlijke schade als gevolg van een ernstige gebeurtenis (disruptie). Het zo optimaal mogelijk waarborgen van de continuïteit van de organisatie richt zich naast preventie dan ook vooral op het reageren en acteren in geval van een ernstig incident.

Over risico gesproken …. Een ieder die bestuurder is van zijn of haar organisatie (niet alleen de statutair bestuurder!) dient zich te realiseren dat bij ernstige bedrijfsschade of erger (faillissement of bedrijfsbeëindiging), de aandeelhouders en andere belanghebbenden de correctheid en effectiviteit van uw handelswijze tijdens het incident in twijfel kunnen trekken. U behoort te allen tijde zorgvuldig te handelen in het bedrijfsbelang. “Kennelijk onbehoorlijk bestuur” kan leiden tot juridische, individuele aansprakelijkheid van u als bestuurder! Ook hier gaan de ontwikkelingen snel en deze zijn zeker niet in het voordeel van besturend Nederland.

In dit licht bezien is het duidelijk dat geen enkele bestuurder zich mag onttrekken aan zijn of haar verantwoordelijkheid om al het mogelijke te doen teneinde de continuïteit van de organisatie te waarborgen.